#ŽIVOBYTÍ pro 442 356image

Vzdělání, které bude užitečné i za dvacet let #ŽIVOBYTÍ pro 442 356

Vzdělání, které nestárne, jsou kompetence – získávat a vyhodnocovat informace, sebevzdělávat se, pracovat v týmu, používat mateřský i cizí jazyk, umět prezentovat svoji práci, zažít tvorbu nějakého produktu od začátku do konce. Na všech typech středních škol proto budeme posilovat všeobecné vzdělání a smysluplné praxe. Odborné školy postupně změníme na reálky s velkou mírou prostupnosti mezi obory. Cílem je neztratit žádný talent!


Investovat do krajiny se vyplatí!

Obnova krajiny je nutná proto, aby krajina byla odolnější proti suchu, proti povodním z přívalových srážek a klimatickým extrémům, které jsou stále častější. Jde o stovky malých a středních staveb – tůní, mokřadů, rybníků, zasakovacích příkopů, poldrů, hrázek. Takové zakázky jsou ideální pro místní firmy. Předchází jim projektová příprava, je potřeba řízení a administrace projektů, což jsou další pracovní příležitosti pro místní občany. A přínosy těchto investic budeme čerpat po desítky let! Ať už jde o dostatek vody ve studních, o lepší podmínky pro zemědělství a pro lesy, nebo o to, že nebudeme muset budovat další kilometry vodovodů, přivaděčů a hlubokých vrtů a že nebudeme muset platit za povodňové škody. Je to ta jedna z nejlepších investic, jakou si lze představit.


Úkolem školy je pomoci každému rozvinout svůj talent

Kraj zřizuje střední školy a má prostřednictvím ředitelů vliv na jejich fungování. Nynější systém středoškolských oborů je málo prostupný, atraktivita profesního vzdělávání na střední úrovni je nízká. Ve 14 letech věku je obtížné se rozhodnout o budoucí profesi.

Jednotné přijímací zkoušky nahradíme v co největší míře ústními (skupinovými) pohovory s uchazeči, kde je prostor najít reálnou motivaci žáka a jeho osobnostní kvality a diskutovat o jeho portfoliu.

Spolu s řediteli větších středních škol s více obory budeme zvyšovat prostupnost a flexibilitu vzdělávání, zřídíme „reálnou střední školu“. Ta umožní v rámci jedné školy individuální studijní dráhy včetně různých tradičních typů od gymnázia po odbornou školu či učiliště. Ze skladby předmětů si každý student sestaví výběr podle svých předpokladů a zájmu (více zaměřené profesně, přírodovědně nebo humanitně). Vhodným nástrojem je kreditní systém a koncept „svobodných pátků“, který studentům umožní navštěvovat i předměty jiných středních škol.

Studenti by měli mít možnost prokázat zvládnutí učiva v konkrétním předmětu a ročníku kdykoli během školního roku a dále se v rámci vzdělávání věnovat vzdělávání podle svého zájmu a dohody s vedením školy a vyučujícími.


Vzdělání, které bude užitečné i za 20 let

Připravujeme dnes děti na zaměstnání, která mnohdy ještě ani neexistují. Učíme je technologie, které budou zastaralé, ještě než dostudují. To podstatné je naučit je kompetence – získávat a vyhodnocovat informace, pracovat v týmu, používat mateřský i cizí jazyk, umět prezentovat svoji práci, zažít tvorbu nějakého produktu od začátku do konce. Na všech typech středních škol proto budeme posilovat všeobecné vzdělání a smysluplné praxe.

Jednou z důležitých kompetencí je i schopnost samosprávy. Podpoříme vznik a fungování středoškolských parlamentů a dalších studentských iniciativ.


Investovat do lidí se vyplatí!

Ve školství platí ještě více než jinde, že skvělých výsledků dosahují skvělí a motivovaní ředitelé a učitelé.

Zásadní rolí ředitele má být péče o učitele, studenty a o vizi školy. Proto podpoříme zavádění pozic sdílených administrativních a technických pracovníků, kteří pomohou sejmout z ředitelů některé zejména rutinní úkony. Konkurzy na ředitele školy budeme organizovat tak, aby aktivně lákaly kvalitní pedagogy a nezvýhodňovaly stávající ředitele.

Učitelé musí mít možnost ovlivňovat strukturu vyučování podle svých pedagogických potřeb – mít přímý vliv na rozvrh hodin včetně rozložení hodinové dotace svého předmětu, na počet a složení studentů v konkrétních hodinách, na možnost využívat externí zdroje a mít snadnější přístup k financím prostřednictvím jednoduchých mikrograntů atd. Podpoříme vznik a fungování učitelských klubů pro sdílení a vzájemnou podporu mezi pedagogy napříč školami, jako inspiraci a prevenci proti vyhoření.


Spolehlivá veřejná doprava je krví ekonomiky kraje

Podpoříme aktivity, zlepšující integraci provozu jednotlivých módů veřejné dopravy mezi sebou a s cyklodopravou - informace o skutečné poloze vozu on-line, zlepšení přestupních terminálů, K+R a P+R stání u zastávek včetně P+R pro kola

Budeme jednat o sjednocení tarifů krajské dopravy a MHD velkých měst a také o pořizování a sdílení dat o skutečném využití spojů cestujícími. Data budeme zveřejňovat ve strojově čitelném formátu pro veřejnou kontrolu a možnost vývoje chytrých aplikací. Tarif navážeme na turistické motivační benefity.

Počítáme s tramvají mezi Libercem a Jabloncem jako s páteřní součástí veřejné dopravy kraje a podpoříme optimalizaci jízdních řádů vlaku, tramvaje a autobusu tak, aby každý mód plně využil svoje silné stránky ve prospěch cestujících.

Zavedeme jakou součást integrovaného tarifu platbu platební kartou a mobilem (pípnutí při nástupu a výstupu) – inspirací je nám město Ostrava.

Za přesně daných podmínek v místech, kde je neekonomické dotovat pravidelné autobusové linky, umožníme využít jako součást veřejné dopravy taxi za dotovanou cenu.

Organizačně i finančně podpoříme přípravu výstavby multimodálních dopravních terminálů, jako jsou plánované terminály v Liberci a Jablonci nad Nisou či v Raspenavě.


Co můžeme vozit po kolejích, ať tam také jezdí

Prosadíme zlepšení návaznosti jednotlivých vlakových spojů, aby se zkrátily čekací doby na přípoj, aby se minimalizoval počet takzvaných nepřípojů.

Budeme jednat se sousedními kraji, aby vlaky, jak se stále ještě  stává, nekončily na hranicích  kraje, ale aby i přes jejich hranice spojovaly přirozená sídelní centra, jak to bylo naprostou samozřejmostí v minulosti. Aby všechny spoje vycházely a končily vždy jen tam, kde je možnost přestupu na další spoje železniční či autobusové.

Nesouhlasíme s uzavíráním a bouráním nádražních budov, podpoříme obce v jejich snaze tyto budovy převzít a využít je i k dalším společenským či kulturním účelům  při zachování jejich dosavadní funkce.

Budeme prosazovat komfortní spojení významných turistických a rekreačních destinací kraje a krajů sousedních veřejnou dopravou, nejlépe železniční. Například Českosaského Švýcarska a Jizerských hor a Krkonoš, na jejichž propojení veřejnou dopravou se již v minulosti zformulovala společenská objednávka.   

Podpoříme a budeme prostředky, které má kraj k dispozici (včetně práva zákonodárné iniciativy) prosazovat modernizaci tratí tak, aby postupně byly konkurenceschopné se silniční dopravou. Přednostně podpoříme modernizaci těch tratí, které umožní výrazné zrychlení železniční dopravy z krajského města a velkých měst kraje do Prahy.


Kolo je rovnocenný dopravní prostředek

Budeme podporovat další rozšiřování sítě cyklostezek a cyklotras jako rovnocenného druhu běžné dopravy, nejen jako infrastrukturu sloužící sportovním a  volnočasovým aktivitám.

Podpoříme posílení práv uživatelů cyklodopravy např. pomocí vyhrazených a chráněných pruhů a vhodného dopravního značení i na běžných komunikacích. Cyklisté a pěší odtud nesmí být žádným způsobem vytlačováni, přílišné oddělování jednotlivých druhů dopravy je nebezpečné, podporuje nesnášenlivost a agresivitu zejména ze strany silnějších a méně ohrožených účastníků silničního provozu.

Při dalším rozšiřování sítě cyklostezek upřednostníme levnější varianty jejich budování využitím přírodě  blízkých  materiálů  a postupů, minimalizujících zásahy do okolní přírody.

Prioritou v doplňování sítě cyklostezek jsou úseky, kde chybí spojení do rekreačních oblastí pro místní obyvatele.

Více k tématu cyklistiky v podcastu s Radkem Patrným.


Těžké kamiony nepatří na krajské silnice

Budeme prosazovat zásadu, že žádná obec v Libereckém kraji, ani žádná její místní část, nesmí zůstat bez obsluhy veřejnou dopravou.  Minimálně musí dopravní obslužnost zahrnovat spoje školní, dále spojení do zaměstnání a k zajištění dalších základních dopravních potřeb obyvatel, tedy cesty k lékaři, za nákupem, k vyřízení úředních záležitostí, nelze-li je vyřídit jinak, například pomocí elektronické komunikace. 

I s využitím práva zákonodárné iniciativy krajů se budeme snažit prosadit zpoplatnění všech silnic pro kamionovou a těžkou nákladní dopravu tak, aby už nedocházelo k objíždění zpoplatněných úseků přes obce a k jejich neúměrné zátěži, k ničení komunikací, k ohrožování dopravní bezpečnosti, ke zhoršování komfortu života v obcích a k poškozování životního prostředí.

Začneme kontrolovat přetížené kamiony. Nelze donekonečna jen opravovat rozbité silnice, po kterých jezdí přetížené kamiony, které je dále ničí. Nainstalujeme silniční váhy tam, kde je obava z přetěžování vozů opodstatněná. Liberecký kraj dosud automobily vůbec neváží, přitom přetížené nákladní automobily škodí silnicím mnohonásobně více než ty, které pravidla dodržují.


Garanti:

Jaromír Baxa (školství, ekonomie)

Kateřina Čechová (školství)

Jindřich Felcman (doprava)

Josef Šedlbauer (doprava)

Radek Patrný (cyklodoprava)

Jiří Louda (obnova krajiny)


Články k tématům:

Školství

nejnovější články
image

Josef Šedlbauer: Musíme to překlepat, a využít koupený čas k zásadním změnám

Rozumím tomu, že jste po včerejším oznámení opatření naštvaní, unavení, znechucení nebo vystrašení z toho, kam spějeme.

Více
image

Ovocné aleje i Sad zrození: přidejte se k sázení!

Pomozte sázet nové aleje ovocných stromů, ať máte za deset let kam chodit na rande nebo na procházku s dětmi.

Více
image

182 miliard pro budoucnost

Peníze na obnovu země po pandemii můžeme využít k uzdravení krajiny i českého školství. Současný vládní návrh není dobrý.

Více